PoiskProMed Albert-Schweitzer str. 21, 58453 Witten Germany
daily from 9:00 to 18:00

Team

Kazakov Valeriy
Kazakov Valeriy

Tech Department

Konstantin Pipunyrov
Konstantin Pipunyrov

Sales and Marketing

Natalia Kuliazheva
Natalia Kuliazheva

DACH Sales and Accounting

Skip to content